Meny Stäng

Allmänna hyresvillkor för maskiner och utrustning

1. Tillämplighet

1.1 Dessa allmänna hyresvillkor skall tillämpas vid uthyrning av entreprenadmaskiner utan förare. Ändring av villkoren skall vara i skriftlig form.
Se vårt HYRESAVTAL (pdf-fil öppnas i nytt fönster)

2. Hyresobjektet

2.1 Hyresobjektet avlämnas och återtages av uthyraren vid överenskommen plats och tid. Hyrestagaren skall vara på plats vid avlämning/återtagning. Om ej annat är överenskommet.                      
2.2 Vid avlämnandet skall hyresobjektet vara i driftdugligt skick.
2.3 Uthyraren skall vid förfrågan tillhandahålla instruktioner till hyrestagaren för handhavande samt för tillsyn och skötsel av hyresobjektet.
2.4 Vid återlämnandet skall maskinen vara med hänsyn till normal förslitning i samma skick som vid leverans. I annat fall är uthyraren berättigad att vidta nödvändig reparation på hyrestagarens bekostnad.
2.5 Uthyraren har rätt utföra besiktning av hyresobjektet på arbetsplatsen. 2.5 Hyresobjektet är och förblir uthyrarens egendom. Hyrestagaren förbinder sig att inte nyttja eller disponera över hyresobjektet i strid med hyresavtalet eller dessa allmänna hyresvillkor.

3. Användning

3.1 Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden för vilket det är avsett.
3.2 Hyresobjektet får inte, utan särskilt tillstånd från uthyraren, flyttas till annan arbetsplats än som avtalats eller användas av annan än hyrestagaren.
3.3 Hyrestagaren skall svara för tillsyn och skötsel av hyresobjektet. Vid längre hyrestid än 1 dag ansvarar hyrestagaren även för att maskinens smörjschema följs.

4. Hyrestid

4.1 Hyrestiden räknas per kalenderdygn.

5. Ersättning

5.1 Hyra debiteras för hyresobjektet vid varje hyrestillfälle enligt uthyrarens prislista. 5.2 Avtalad dagshyra utgör hyrespris per hyresobjekt och dag. För del av dag utgår hyra som för hel dag. Utnyttjas maskinen mer än ett arbetsskift om 8 timmar debiteras tillägg enligt uthyrarens prislista. 5.3 För tid av stillestånd och driftsavbrott som uthyraren är ansvarig för utgår ingen hyra. 5.4 Hyror är inklusive mervärdesskatt. 5.5 Faktura skall betalas inom 15 dagar från mottagandet. Vid försenad betalning kan dröjsmålsränta enligt gällande räntelag utgå om 8% utöver statslåneränta.
5.6 Uthyraren har rätt att vid avtalets ingående begära att hyrestagaren ställer säkerhet motsvarande de antal daghyror som anges för respektive maskin/utrustning i uthyrarens prislista eller annan betryggande säkerhet.

6. Ansvar

6.1 Uthyraren svarar för kostnad till följd av normal förslitning. 6.2 Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresobjektet samt för samtliga skador som inte utgör normal förslitning. Skada skall anmälas till uthyraren för beslut om hur hyresobjektet skall repareras. Hyresobjekt som förlorats eller skadats så att det inte kan repareras skall ersättas av hyrestagaren med belopp motsvarande återanskaffningskostnaden. Vid stöld ansvarar hyrestagaren för att polisanmälan sker. Uthyraren är inte skyldig ställa annan egendom till förfogande under reparationstiden. 6.3 Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för skada som genom hyresobjektet uppkommer för honom själv eller tredje man. 6.4 Uthyraren ansvarar inte för skada som uppkommer till följd av leveransförsening, stillestånd eller driftsavbrott.

7. Hävande

7.1 Uthyraren har rätt att häva avtalet för det fall motparten gör sig skyldig till avtalsbrott.
7.2 Om hyrestagaren inställer sina betalningar, försätts i konkurs eller inleder ackordsförhandlingar är uthyraren berättigad att med omedelbar verkan häva avtalet samt återta hyresobjektet på hyrestagarens bekostnad.

8. Tvist

8.1 Tvist på grund av avtalet skall avgöras enligt svensk rätt och av allmän domstol för det fall parterna inte enas om skiljeförfarande.


Tungelstavägen 55
137 37 Västerhaninge
info@pgsmaskin.se